Jul 7 – 13, 2019
Europe/Budapest timezone
Fénylő nyár- és téridő! Nyár, fény, idő és tér! Sólymok!

Elektrodinamika a téridőn – nyári iskola nemcsak fizikushallgatóknak

A 2015-ös és 2017-es nyári iskolák önállóan is érthető folytatásaként idén nyáron ​az elektromágnesség elméletét a téridőmodellek keretein belül, abszolút módon, azaz vonatkoztatási rendszerektől függetlenül tárgyaljuk.​ Álljon itt néhány gondolat, hogy miben is ad több megértést az iskola:

– Mi a matematikai háttere annak, hogy a nemrelativisztikus abszolút​ ​Maxwell-egyenletekhez szükséges az éter?
– ​​Miért nem egyenértékű a Maxwell-egyenletek differenciális és integrális alakja?
– Milyen az a sztatikus elektromos, illetve mágneses mező, amely függ az​ ​időtől?
– Milyen az az elektromágneses jelenség, amely nem függ az időtől, de nem​ ​sztatikus?
– Miért nem egyenlő D és ϵE , illetve H és ​B/​μ?
– Mi egy ponttöltés energiája: nulla vagy végtelen?
– Igaz-e, hogy a Poynting-vektor írja le az elektromágneses energia áramlását?
– Hogyan fékezi magát az öngyorsító elektron?
– Milyen a klasszikus foton spinje?
– A nagy kérdés: T.P. jól be tud húzni E.M-nek, ha az tűri, és E.M. is jól oda​ ​tud csapni T.P-nek, ha az hagyja; de milyen az, amikor verekednek?​ Azaz van-e mechanika-elektrodinamika kölcsönhatás?

Időpont: 2019.07.07–13 (vasárnap–szombat)

Helyszín: Somogysimonyi, Erdészlak

Leutazás javaslat: Volán busszal Zalakomárig, onnan beszállítást szervezünk.  Menetrend ITT van.

Előadók: Matolcsi Tamás; Fülöp Tamás, László András, Szabó Áron, Ván Péter 

Program: délelőtt és délután kétszer 90 perc előadás, este kínpad (keresztkérdések az előadóknak és feladatmegoldások); kirándulás, fakultatív reggeli sport.

Az iskola tananyagát a résztvevők nyomtatott könyv formában megkapják. 

Tematika:

I. Matematikai eszközök 

Borel-halmazok, mértékek, integrál-tételek, részsokaságok, Lebesgue-mértékük. Disztribúciók: alapfogalmak, differenciálás, konvolúció, Poincaré-lemma, szorzás, depolarizáció, téridőbeli részsokaságokkal kapcsolatos disztribúciók, a Poisson-egyenlet és a d’Alambert-egyenlet alapmegoldása.

II. Elektrosztatika
Elektromos mennyiségek: töltéseloszlás, dipóluseloszlás, elektromos mező. Az elektrosztatika Maxwell-egyenletei – differenciális, integrális. Töltéseloszlás és dipóluseloszlás Coulomb-potenciálja, Coulomb-mezője. Szimmetriatulajdon-ságok. Speciális példák. Határfeltételek. Erővonalak, ekvipotenciális felületek. Vezetők elektromos mezőben; megosztás, szigetelők elektromos mezőben; polarizáció. D ̸= ϵE. Erő- és energiaeloszlások. Egyenáramok.

III. Magnetosztatika
Mágneses mennyiségek: momentumeloszlás, mágneses mező. Árameloszlások. A magnetosztatika Maxwell-egyenletei – differenciális, integrális. Árameloszlás és momentumelszlás Biot–Savart-potenciálja, Biot–Savart-mezője. Szimmetriatu-lajdonságok. Speciális példák. Határfeltételek. Mágnesezhető testek mágneses mezőben; mágnesezés. H ̸= 1/μB. Erő- és energiaeloszlások.

IV. Elektromágneses folyamatok
Töltésáram-eloszlás, dipólmomentumeloszlás, elektromágne-ses mező. A Maxwell-egyenletek. Liénard–Wiechert-potenciálok, Liénard–Wiechert-mezők. Ponttöltés: retardált sajátidő, ponttöltés és pontdipólmomentum Liénard–Wiechert-potenciálja és -mezője. Elektromágneses sugárzás; síkhullámok. Energiaimpulzus viszonyok elektromágneses mezőben. Ponttöltés sugárzási visszahatása; a Lorentz–Dirac-egyenlőség. Kölcsönhatások? Elektromágneses mező közegekben, disszipáció.

Teljes ellátás: szállás 6 éjszakára, étkezés (6 napon 1 meleg + 2 hideg), szakmai program és háttéranyagok (nyomtatott és pdf).

Költségek: május 31-ig 25eFt, utána 30eFt. Fizetés átutalással. A nevet kérjük feltüntetni a fizetéskor.

Számlaszám: ETTE (Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért) 11600006-00000000-19801517

 

Az iskola honlapja: http://indico.kfki.hu/e/elektrodinamika2019

Szervező szervezetek: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, ETTE

Starts
Ends
Europe/Budapest