Jun 17 – 21, 2019
Europe/Budapest timezone

GDPR

English version is available below

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK KEZELÉSÉHEZ

 

 

 

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont által szervezett Balaton Workshop 2019 c. rendezvényen az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, mint adatkezelő személyes adataimat kezelje az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám) megadása minden esetben önkéntes és az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Adatkezelő az aktuális rendezvényekről rendszeres tájékoztatást nyújtson az érintett részére. A hozzájárulás megadása bármikor visszavonható az alábbi elérhetőségeken.

A felvett adatok minden esetben továbbításra kerülnek a Fegyveres Biztonsági Őrség (FBŐ) részére, akik a vagyonvédelmi célú be- és kiléptetést végzik a Telephely (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) teljes területén. A személyi igazolványszámot és útlevélszámot kizárólag az FBŐ tárolja el, ezen adatokat az Intézet nem tárolja el.

adatkezelés célja: a rendezvényre történő jelentkezéshez szükséges regisztráció, a rendezvények lebonyolításához szükséges mértékben

kezelt adatok köre: név, születési év (mivel 14 éves kor alatt tilos a belépés a telephelyre), személyi igazolvány szám, külföldi állampolgár esetén: útlevél száma, intézet/munkahely neve, ahonnan érkezik az érintett, gépjármű rendszáma (amennyiben a telephelyre személygépkocsival kíván behajtani az érintett), kapcsolattartási adat pl.: e-mail cím. (A személyi igazolványszám és az útlevélszám kizárólag a fegyveres biztonsági őrség részére történő átadás céljából kerül rögzítésre, azokat az Intézet nem tárolja el).

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a rendezvény lezárulását követően azonnal törlésre kerül

adattárolás módja: papíralapon

adattovábbítás: a Telephelyet üzemeltető Fegyveres Biztonsági Őrség részére

adattovábbítás célja: vagyonvédelmi beléptetés intézése céljából az Fbötv. szabályai szerint.

továbbított adatok köre: név, születési év (mivel 14 éves kor alatt tilos a belépés a telephelyre), személyi igazolvány száma, külföldi állampolgár esetén: útlevél száma, intézet/munkahely neve, ahonnan érkezik az érintett, gépjármű rendszáma (amennyiben a Telephelyre személygépkocsival kíván behajtani az érintett), kapcsolattartási adat pl.: e-mail cím

adattovábbítás jogalapja: a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 9/B. §.

 

 

Adatkezelő neve: Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

Rövidített neve: MTA Wigner FK

Székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Törzskönyvi azonosító szám: 327064

Adóigazgatási azonosító szám: 15327064–2–43

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Intézet adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata és az Infotv. szabályai az irányadóak.

Az Intézet felügyeletét ellátó szerv a Magyar Tudományos Akadémia.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő megkeresésével (postai úton: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33, vagy elektronikus úton: titkarsag '@' wigner.mta.hu ).

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és a checkbox kipipálásával az adatkezeléshez hozzájárulok.

 

 

 

DECLARATION OF CONSENT FOR PROCESSING DATA RECORDED AT AN EVENT REQUIRING REGISTRATION

 

 

 

By signing the present declaration, I give my consent to the MTA Wigner Research Center for Physics to process my personal data in accordance with the notice below at the Balaton Workshop 2019, organised by the MTA Wigner Research Center for Physics.

Providing contact details (email address, phone number) is always voluntary and is based on the explicit consent of the person concerned. Data is managed with the aim of the Data Controller providing the person with regular information on current events. The consent can be revoked at any time at the contact details below.

Recorded data will always be forwarded to the Armed Security Guard (FBŐ) providing access control at the entire site (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) ID card numbers and passport numbers are only recorded by the FBŐ and are not stored by the Institute.

 

aim of data processing: the registration required for participating at the event, in as far as it is necessary for organising the event

range of processed data: name, maiden name (since entry to the site is unauthorised under the age of 14), ID card number, or, in case of a foreign citizen, passport number, name of institute/place of work that the person comes from, vehicle registration number (in the event that the person wishes to enter the site by car), contact details, e.g. email address. (ID card numbers and passport numbers are only recorded in order for them to be forwarded to the FBŐ and are not stored by the Institute.)

legal basis of data processing: the declaration of consent corresponding to §5.(1) a) of the Information Law (Infotv)

term of data processing: immediately deleted after the event

method of data storage: paper

data forwarding: to the Armed Security Guard (FBŐ) running the site

aim of data forwarding: access control security according to the rules of the Law on Armed Security Guard (Fbötv.)

range of forwarded data: name, maiden name (as under the age of 14, entry to the site is unauthorised), ID card number, or, in case of a foreign citizen, passport number, name of institute/place of work that the person comes from, vehicle registration number (in the event that the person wishes to enter the site by car), contact details, e.g. email address.

legal basis of data forwarding: §9/B of law CLIX of 1997 on the armed security and ranger guard

 

 

Data Controller: Hungarian Academy of Sciences Wigner Research Center for Physics

Short name: MTA Wigner RCP

Seat: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Registration number: 327064

Tax Administration Identification Number: 15327064–2–43

 

The questions not determined in the present notice are governed by the Institutes's Data Protection and Data Security Regulations and the rules of the Information Law (Infotv.).

The Institute is overseen and managed by the Hungarian Academy of Sciences.

You may ask to be informed about the processing and treatment of your personal data, for your personal data to be rectified or – with the exceptions in data processing determined by law – deleted, or protest against the data processing by contacting the Data Controller (by post: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33, or by electronic means: titkarsag '@' wigner.mta.hu).

For legal remedies and complaints please contact the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) or the court of your place of residence.

By ticking the checkbox I accept the information above and agree to the processing of my data.