June 25, 2022 to July 1, 2022
Europe/Budapest timezone
Fénylő nyár- és téridő! Kvantumrépák! Huták!

Adatkezelés

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont által szervezett "Kvantummechanika a téridőn iskola" c. rendezvényen a Wigner Fizikai Kutatóközpont, mint adatkezelő személyes adataimat kezelje az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az elérhetőségi adatok (név, e-mail cím) megadása minden esetben önkéntes és az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Adatkezelő az aktuális rendezvényekről rendszeres tájékoztatást nyújtson az érintett részére. A hozzájárulás megadása bármikor visszavonható az alábbi elérhetőségeken.

adatkezelés célja: a rendezvényre történő jelentkezéshez szükséges regisztráció, a rendezvények lebonyolításához szükséges mértékben

kezelt adatok köre: név, intézet/munkahely neve, ahonnan érkezik az érintett, kapcsolattartási adat pl.: e-mail cím.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a rendezvény lezárulását követően azonnal törlésre kerül

adattárolás módja: papíralapon

 

Adatkezelő neve: Wigner Fizikai Kutatóközpont

 

Rövidített neve:  Wigner FK

Székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Törzskönyvi azonosító szám: 327064

Adóigazgatási azonosító szám: 15327064–2–43

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Intézet adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata és az Infotv. szabályai az irányadóak.

Az Intézet felügyeletét ellátó szerv az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő megkeresésével (postai úton: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33, vagy elektronikus úton: titkarsag '@' wigner.mta.hu ).

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és a jelentkezési felületen checkbox kipipálásával az adatkezeléshez hozzájárulok.